Za rozvoj nemotorovej dopravy

Nachádzate sa tu

Domov

NAD

  Projektový zámer EEA Grants: Aktívne občianstvo a inklúzia ktorý realizujú: Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a nadácia Socia
  Názov: Nechajme auto doma – národná kampaň pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách.
  Tematické zameranie: Ochrana životného prostredia
  Dĺžka trvania: 15mes. (1.4.2014 – 30.6.2015)
  Žiadateľ a realizátor projektu: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB)
  Partner 1: Turčianska bicyklová skupina JUS
  Partner 2: Prešovská bickylová skupina Kostitras

  Cieľ projektu: Podporiť rozvoj nemotorovej dopravy, ako trvalé opatrenie pre skvalitnenie ovzdušia v mestách a ako príspevok ku zníženiu produkcie CO2 pochádzajúceho z dopravy.

  Opis realizácie projektu: Problém – doprava v mestách
  Dopravné problémy v každom meste sú spôsobené vysokým podielom individuálnej automobilovej dopravy na krátke vzdialenosti. Len cca 10 – 15 % tvorí tranzit, zvyšok je cieľová a vnútromestská doprava s cestami na krátke vzdialenosti do 6 km. Doprava sa podieľa na 40% produkcie COx, Nox a prachových častíc. Je hlavným zdrojom hluku, vytvára enormné nároky na limitovaný životný priestor a rozpočet. Problémom je, že tieto negatívne dopady dopravy sa nedávajú do súvislosti s kvalitou života a kvalitou zdravia vo všetkých súvislostiach. Nevieme koľko ton prachu a kysličníkov uhlíka nám padá každodenne na hlavu a koľko ho vdychujeme do pľúc. Neuvedomujeme si, akú uhlíkovú stopu zanechávame za sebou.
  Na Slovensku sa zvyknú problémy dopravy riešiť predovšetkým s ohľadom na individuálnu automobilovú dopravu bez zohľadnenia potrieb ostatných účastníkov cestnej premávky. Rozširujú sa cesty, budujú sa komplikované križovatky a vysokokapacitné parkoviská. Vo svete je ale táto „budovateľská“ fáza už prekonaná. Pozornosť urbanistov sa zameriava na podporu koalície dopravy cyklistickej, pešej a verejnej. Výsledok? Napríklad v najväčších nemeckých mestách sa zastavil rast individuálnej automobilovej dopravy, znižuje sa počet áut v domácnostiach (napr. na 1000 obyvateľov menej áut v Berlíne ako v Prešove), zvyšuje sa používanie bicykla.
  Čo chceme riešiť?
  Pozitívne ovplyvniť dopravné správanie obyvateľov v prospech bicykla, chôdze a verejnej dopravy. Rozširovať informácie o všetkých dopadoch dopravy na náš život, vrátane konkrétnych číselných ukazovateľov týkajúcich sa produkcie CO2 a jeho dopady na organizmus.
  Ďakujeme, že jazdíte (na bicykli), bude ústredná myšlienka kampane Na bicykli do práce, prostredníctvom ktorej chceme zvýšiť podiel každodennej cyklistickej dopravy na deľbe prepravnej práce v Martine, Prešove a Banskej Bystrici. Dôležitým výstupom kampane je zvýšenie statusu denných  cyklistov, ako dobrých obyvateľov mesta.
  Zároveň budeme poukazovať na problematické miesta dopravného systému a nebudeme sa vyhýbať konfrontácii pri propagovaní myšlienok moderného dopravného plánovania.
  Partnerské organizácie sú z miest, v ktorých sa dlhoročne rieši problematika cyklistickej dopravy . Tieto mestá pomerne aktívne pristupujú k riešeniu problematiky cyklisticej dopravy (pozri prílohy) a majú vypracované vstupné analytické dáta, od ktorých sa môžeme odraziť ako napr. sčítania cyklistov na križovatkách.
  Podporiť ľudí v tom aby chodili na bickyli.
  Dať bicyklu vyšší status, ako má v súčasnosti (väčšinou, ako športové náčinie).
  Zároveň sa na ľudí, ktorí jazdia na bicykli nepozerá lepšie, ako na šoférov.
  Zvýšiť status cyklistov – oni sú tí dobrí (my šetríme), automobilisti sú zlí (oni spotrebúvajú).
  Čo chceme dosiahnuť?
  - Ušetriť produkciu CO2 v rozsahu 15000 kg v sledovanom období 2014 – 2015.
  - Znižovanie uhlíkovej stopy, ako prirodzené rozhodnutie obyvateľov v prospech životného prostredia a svojho zdravia.
  - Vytvoriť tlak na štátny rozpočet (v súčasnosti sa vytvára rozpočtová podkapitola, podpora cyklistickej dopravy na Ministerstve dopravy, s plánom od roku 2015) a získať výhodu pre mestá, ktoré sa do kampane zapoja – mediálna kampaň 1 kg (ušetrené CO2) = 1euro
  - Zapojiť do kampane ďalšie mestá na Slovensku a zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu
  Potreby cieľových skupín a ich zapojenie do projektu
  Projektové aktivity sú rozčlenené podľa cieľových skupín obyvateľov.
  - deti a seniori – potreba vzdelávacie aktivity  - zdravie, dopravné predpisy – Na bicykli s dobrým srdcom, Bezpečne do školy – účastníci (deti) dostanú pracovné zošity a bezpečnostné predmety, spolupráca s nórskymi medikmi a konzultácie s kardiológom a informácie o pozitívach bicyklovania na zdravotný stav, rady ako sa vyznať v nových dopravných predpisoch a vyhláškach.
  - denní cyklisti v uliciach miest (do práce, študenti, obchody, služby) –  potreba zvýšenia bezpečnosti v premávke -  Ďakujeme, že jazdíte – rozdávanie bezpečnostných a reflexných prvkov pre cyklistov, pre ich zviditeľnenie v premávke, komunitné kultúrne aktivity, zber informácií o problémoch a návrhoch zlepšenia situácie v jednotlivých mestách
  - zamestnanci a zamestnávatelia – potreba -  týmová spolupráca a zlepšenie imidžu firmy - v projekte možnosť oficiálne zapojenie sa do súťaže „Na bicykli do práce“, počet ušetreného CO2 a počet najazdených kilometrov – verejné ocenenie zapojených týmov a ich firiem, raňajky na ceste do práce – ďakujeme, že jazdíte
  - nórski študenti medicíny – potreba - zapojenie sa do miestneho spoločenského diania, spoznanie iných slovenských miest -  priame zapojenie do aktivi ty Na bicykli s dobrým srdcom
  - mestá na Slovensku – potreba - peniaze pre realizáciu infraštruktúry - zapojením sa do projektu môžu získať propagáciu a prípadné body do hodnotenia žiadostí o finančnú podporu - podporná aktivita pre vytvorenie platformy Mestá pre cyklistov s registračným formulárom Na bicykli do práce, v rámci ktorej sa budú môcť mestá zapojiť do celoslovenskej kampane za výhodných podmienok
  - národný cyklokoordinátor – potreba - komunikácia s mestami a mimovládnymi organizáciamu pri implementácii národnej cyklostratégie - prostredníctvom projektu získa možnosť na spoluprácu pri tvorbe internetového portálu, formovanie podprogramu pre financovanie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, mediálna podpora projektu

  Aktivity:
  Aktivita č. 1: Riadenie projektu zabezpečuje jeden koordinátor projektu spolu s  členmi projektového týmu, ktorí budú vykonávať organizačné zabezpečenie kampaní, podujatí, prieskumov, publicity, evaluácie proejktových aktivít, monitorovacie správy. Komplexné finančné riadenie bude vykonávať účtovníčka organizácie žiadateľa a partneri zabezpečia vedenie vlastného účtovníctva prostredníctvom vlastných účtovníkov.
  Ativita č. 2: Do práce na bicykli - súťaž organizovaná vo všetkých troch mestách (Prešov, Martin, Banská Bystrica) v priebehu mesiaca máj 2014 - bez podpornej kampane, bez spoločného registračného formulára (nebude ešte vyvinutý, použijeme tie, ktoré sme používali doteraz). Dáme mestám aj možnosť zapojiť sa do Európskeho programu (ale tam je registračný poplatok 1000 Euro a je obmedzený len na operačný systém android, bude záležať na mestách, či budú mať záujem aplikáciu zakúpiť)
  Aktivity:
  - spracovanie, vyhlásenie súťaže vo vybratých mestách a medzi mestami
  - výzva zamestnávateľom a motivačný list na vedúcich predstaviteľov firiem) na podporu svojich zamestnancov (motivačné bonusy)pre využívanie bicykla na dochádzanie do práce
  - výzva pre pracujúcu verejnosti na zapojenie do súťaže(tlak na svojich zamestnávateľov, aby vytvárali vhodné podmienky pre zamestnancov jazdiacich na bicykli)
  - slávnostné vyhodnotenie kampane v jednotlivých mestách (počet najazdených kilometrov, počet zapojených jednotlivcov, firiem, ušetrené CO2, najlepší tím, najlepší jednotlivec,...)
  - slávnostné vyhodnotenie spoločné
  Prebieha prípravná fáza pre kampaň 2015:
  - spracovanie web stránky, s registračným formulárom, ktorý ukazuje v čase počet najazdených kilometrov, počet usporeného CO2, zároveň porovnáva zapojené mestá i jednotlivcov. Použiteľnosť na platformách windows a android. pravidelné a aktuálne informácie z diania na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni, informácie z diania z okolitých krajín a EU ohľadom dopravy v mestách - predpokladané spustenie stránky registračného formulára pre jednotlivcov - jún 2014.
  - spracovanie grafického dizajnu kampane - máj 2014
  - príprava propagačných a informačných materiálov na kampaň
  - zostavenie a vydanie metodických materiálov - bezpečenosť cyklistov v premávke - ako jazdiť na cyklopruhoch, cyklisti v peších zónach, povinná výbava cyklistu atd, zdravie s bicyklom jednoduchá štúdia vypracovaná študentami (norskymi) medicíny
  - zabezpečenie kultúrneho programu,
  - fotodokumentácia

    Aktivita č.3.: Európsky týždeň mobility - 16-22.9. 2014 - podujatia organizované počas celého týždňa súčastne vo vybratých mestách s výzvou na zapojenie aj ostatným mestám na Slovensku. Lokálne kampane vo vybratých mestách v rámci svojich možností:

  Martin - workshop,detské dopravné ihrisko,promo jazdy

  Prešov - detské dopravné ihrisko, workshop, happeningy na cestách,..

  Banská Bystrica - Detské dopravné ihrisko, Cyklofest, Cyklobus...

   Aktivita č.4.: Do práce na bicykli - súťaž organizovaná vo všetkých troch mestách (Prešov, Martin, Banská Bystrica) v priebehu mesiaca máj 2015 s podpornou kampaňou. Porovnanie výsledkov a vyhodnotenie efektivity vynaložených prostriedkov. Hlavná aktivita, sústredená do jedného mesiaca.

  1 týždeň - 1 mesto za účasti všetkých členov projektového týmu
  2 týždeň - 2 mesto za účasti všetkých členov projektového týmu
  3 týždeň - 3 mesto za účasti všetkých členov projektového týmu
  4 týždeň - medializácia kampane, vyhodnotenie výsledkov a slávnostné ukončenie súťaže týmov, vyhlásenie najaktívnejších jednotlivcov v mestách a na Slovensku
  Programové aktivity v priebehu týždňa (rovnaké vo všetkých mestách):
  1. Bike crew - cyklistické hliadky v uliciach miest, oslovujú ľudí, zbierajú podnety a informácie, rozdávajú bezpečnostné prvky (reflexné pásky, vesty, blikačky...) informujú o podujatí, vysvetľujú význam kampane atď.
  2. Návšteva pracovísk spojená  s fotografovaním - kto sme my cyklisti?  - lekári, železničiari, policajti atd. foto postupne zverejňované,použité ako plagáty počas záverečného ceremoniálu,
  3. Raňajky na bicykli - na cyklistickom chodníku, pešej zóne a pod. ponúkame kávu a drobné občertvenie pre ľudí idúcich na bickyli do práce - ďakujeme že jazdíte
  4. Bezpečnosť na cestách  - v spolupráci s policajným zborom zorganizujeme podujatie pre deti základných a stredných škôl - detské dopravné ihrisko, pracovné zošity mladého cyklistu., prednáška, premietanie filmov - 2x pre cca celkom 300 detí v jednom meste
  5. Coffee bike - na nákladnom bicykli ponúkame poobedňajší čaj alebo kávu cyklistom idúcim z práce - ďakujeme že jazdíte
  6. Hudba na kolesách  - na vybratých dopravne zaťažených miestach budeme hrať pre šoférov áut rokenrol, na poetických miestach cyklistického chodníka, alebo trasy bude hrať sláčikové kvarteto - ďakujeme že jazdíte
  7. Na bicykli s dobrým srdcom -  podujatie predovšetkým pre seniorov a kardiakov - v spolupráci s nórskymi študentami medecíny v Martine (Asociácia nórskych študentov na Slovensku) budeme informovať účastníkov o zdravom bickylovaní, metodike, ako zlepšiť kardiovaskulárny systém, pomôcky pre meranie tepovej frekvencie na bickyli, vyhodnocovanie z hľadiska zdravotného stavu. Jednoduchá štúdia (motivačný letáčik), ako jazda na bicykli priaznivo vplýva  na ľudský organizmus, vypracovaná nórskymi medikmi.

  Aktivita č. 5.: Propagačná kampaň v lokálnych a národných médiách, spracovanie spotu a posterov (kto sme cyklisti?) na podporu trvalo udržateľnej mobility v slovenských mestách. Propagácia prostredníctvom vlastnej webovej stránky projektu a vlastnej FB-stránky s pravidelnou aktualizáciou.

  Zhrnutie projektu: Projekt podporuje rozvoj nemotorovej dopravy ako tvalého opatrenie pre skvalitnenie ovzdušia v troch vzorových mestách PO, BB a MT. Realizáciou projetových aktivít prispeje k zníženiu produkcie CO2 pochádzajúceho z dopravy. Projekt je kreatívny a môže výrazným spôsobom motivovať ďalšie mestá alebo organizácie tretieho sektora ku zavedeniu opatrení na  zastaveniu rastu individuálnej automobilovej dopravy.Projekt má ambíciu pozitívne ovplyvňovať široké spektrum jednotlivcov, verejnosti, školských zariadení, inštitúcií, miest v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti. Motivačnými faktormi sú konkrétne aktivity - spravidla vykonávané priamo na ulici. Ústredné motto tvorí myšlienka: Ďakujeme, že jazdíte (na bicykli), ktorou chceme zvýšiť počet denných cyklistov a to predovšetkým povýšením "statusu cyklistu"- na dobrého, zodpovedného a ohľaduplného obyvateľa mesta.