Za rozvoj nemotorovej dopravy

Nachádzate sa tu

Domov

Generel ND BB

  Finálny dokument Generelu nemotorovej dopravy v BB, ktorého autormi sú:

  Ing.arch. Vladimír Letovanec - hlavný spracovateľ

  Ing.arch. Dušan Bók - člen pracovnej skupiny

  Ing. Anna Brašeňová - členka pracovnej skupiny

  Ing. Renáta Hláčiková - členka pracovnej skupiny

  Ing.arch. Tomáš Sobota - člen pracovnej skupiny

  Ing. Michal Valent - člen pracovnej skupiny

  Ing. Adolf Jebavý - člen pracovnej skupiny

  Ing. Lukáš Černý - člen pracovnej skupiny,

  Základné informácie o projekte:
  Názov projektu: Rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica
  Žiadateľ o grant a koordinátor projektu: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (skrátene OCI BB)
  Partner: Mesto Banská Bystrica

  Projekt je spolufinancovaný z programu Global enviroment Facility/Small Grants Programme, ktorý koordinuje United Nations Development Programme
  Doba trvania projektu: 09/2010 – 03/2012
  Stručný popis projektu:

  Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (ďalej len OCIBB), od svojho vzniku v roku 2005, hľada východiká pre rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica. Počas svojej existencie dobrovolníci z cykloiniciatívy zorganizovali množstvo podujatí na podporu svojej myšlienky a prichádzali s riešeniami, ktoré konzultovali s kompetentnými pracovníkmi na MsÚ a Útvare hlavného architekta, ktoré zabezpečuje plánovanie na území mesta. Pri spoločných rokvaniach zúčastnení dospeli k myšlienke, že je potrebné komplexne spracovať koncepciu rozvoja nemotorovej dopravy na celom území mesta Banská Bystrica s náväznosťou na jeho okolie. OCIBB, v decembri roku 2009, reagovala preto na výzvu GEF/SGP, ktorú na Slovensku koordinovala ogrganizácia UNDP, kde sa úspešne podarilo cykloiniciatíve získať časť financiíí na projekt s názvom Rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica sa na projekte podieľalo jednak vo forme spolufinancoanie a jednak vo forme súčinnosti pri realizácii projektu.

  Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok pre systematické riešenie problematiky cyklodopravy na území mesta Banská Bystrica s náväznosťou na okolie a realizácia efektívnych riešení v tejto oblasti. Základným predpokladom na to bolo komplexne spracovať dokument, ktorý by riešil problematiku nemotorovej dopravy na území mesta a očakávaným výsledkom  projektu bol Územný generel nemotorovej dopravy  mesta Banská Bystrica. 

  1. Špecifickým cieľom bolo vytvoriť expertnú skupinu, ktorá bude systematicky riešiť nemotorovú dopravu na území BB aj po skončení projektu a zapojenie čo najväčšieho množstva verejnosti do plánovacieho procesu.
  2. Špecifickým cieľom bolo premyslenou osvetovou kampaňou upozorniť na užitočnosť nemotorovej dopravy pre mesto a jeho obyvateľov a tým  zvýšiť podiel využívania alternatívnych spôsobov dopravy, čo v konečnom dôsledku prispieva k zlepšeniu životného prostredia.

  V marci roku 2012 OCIBB slávnostne odovzdala spracovaný dokument primátorovi Mesta Banská Bystrica (vypracovaný dokument, jeho texotovú aj grafické časti môžete vidieť tu.

  Zobraziť GND BB - hlavné mestské cyklistické trasy na väčšej mape

  Prílohy: 
  PrílohaVeľkosť
  titulna_strana.pdf977.8 KB